algemene voorwaarden

NEWBURY ELECTRONICS LTD STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (jan 2012)

 

1. Toepassing van Algemene voorwaarden

1.1 De Leverancier zal de Goederen en Diensten leveren en de Klant zal deze kopen in overeenstemming met de offerte die onder deze Algemene Voorwaarden valt; en

1.2 Het Contract is met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden op grond waarvan een dergelijke offerte wordt aanvaard of beweerd te worden aanvaard, of een dergelijke order wordt gemaakt of beweerd wordt te worden gemaakt, door de Klant.

2. Definities en interpretatie

2.1 In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

 

“Werkdag”

betekent elke andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag;

“Aanvangsdatum”

betekent de begindatum van het Contract zoals uiteengezet in de offerte;

“Vertrouwelijke informatie”

betekent, met betrekking tot een van beide partijen, informatie die door de andere partij aan die partij bekend wordt gemaakt krachtens of in verband met deze overeenkomst (mondeling of schriftelijk of op een andere drager) en ongeacht of de informatie uitdrukkelijk wordt vermeld om als zodanig vertrouwelijk te zijn of als zodanig gemarkeerd);

“Contract”

betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen en de levering van de Services onder deze Algemene voorwaarden;

“Contractprijs”

betekent dat de in de Overeenkomst vermelde prijs betaalbaar is voor de Goederen;

“Klant”

betekent de persoon die een offerte of aanbieding van de Leverancier aanvaardt voor de verkoop van de Goederen en de levering van de Services, of wiens bestelling voor de Goederen en Diensten door de Leverancier wordt geaccepteerd;

“Bezorgdatum”

betekent de datum waarop de Goederen moeten worden geleverd zoals bepaald in de klantorder en wordt geaccepteerd door de Leverancier;

“Goederen”

betekent de goederen (inclusief eventuele gedeelten van de goederen of onderdelen daarvan) die de Leverancier moet leveren in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden;

“Maand”

betekent een kalendermaand;

“Diensten”

betekent dat de Services aan de Klant worden geleverd zoals uiteengezet in de offerte; en

& ldquo; Leverancier & rdquo;

betekent Newbury Electronics Ltd, (ook handelend als & ldquo; PCB Train & rdquo ;, een bedrijf geregistreerd in Engeland onder 647234 van Faraday Road, Newbury, Berkshire, RG14 2AD, UK en omvat alle werknemers en agenten van Newbury Electronics Ltd.

 

2.1 Tenzij de context anders vereist, verwijst elke verwijzing in deze Algemene voorwaarden naar:

2.1.1 & ldquo; writing & rdquo ;, en elke verwante expressie, omvat een verwijzing naar elke communicatie die wordt bewerkstelligd door elektronische of faxverzending of soortgelijke middelen;

2.1.2 een statuut of een bepaling van een wet is een verwijzing naar dat statuut of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld op het relevante tijdstip;

2.1.3 & ldquo; deze Algemene voorwaarden & rdquo; is een verwijzing naar deze algemene voorwaarden en eventuele schema's zoals gewijzigd of aangevuld op het relevante tijdstip;

2.1.4a Schema is een schema van deze algemene voorwaarden; en

2.1.5a Clausule of paragraaf is een verwijzing naar een Clausule van deze Algemene Voorwaarden (met uitzondering van de Schema's) of een paragraaf van het relevante Schema.

2.1.6a & ldquo; Party & rdquo; of de & ldquo; partijen & rdquo; raadpleeg de partijen bij deze Algemene voorwaarden.

2.2De titels die in deze Algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend ter verduidelijking en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene voorwaarden.

2.3Woorden die het enkelvoud verlenen, omvatten het meervoud en vice versa.

2.4Referenties voor elk geslacht moeten het andere geslacht omvatten.

 

3. Verkoopbasis en service

3.1De medewerkers of agenten van de Leverancier zijn niet gemachtigd om enige vertegenwoordiging te geven met betrekking tot de Goederen en / of Diensten tenzij deze schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd. Bij het aangaan van het Contract erkent de Klant dat hij niet afhankelijk is van, en afziet van elke claim voor schending van dergelijke bevestigingen, die niet zo worden bevestigd.

3.2Geen variatie op deze Algemene Voorwaarden is bindend tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de geautoriseerde vertegenwoordigers van de Klant en de Leverancier.

3.3Verkoop van literatuur, prijslijsten en andere documenten uitgegeven door de Leverancier met betrekking tot de Goederen en Diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormen geen aanbod om de Goederen te verkopen die kunnen worden aanvaard. Geen contract voor de verkoop van de Goederen en Diensten zijn bindend voor de Leverancier tenzij de Leverancier een offerte heeft uitgegeven die wordt uitgedrukt als een aanbod om de Goederen en Diensten te verkopen of een bestelling heeft aanvaard die door de Klant is geplaatst met de oudste:

3.3.1 de schriftelijke acceptatie van de leverancier;

3.3.2 levering van de goederen;

3.3.3 verstrekking van de Services; of

3.3.4De factuur van de leverancier.

3.4 Alle typografische, administratieve of andere toevallige fouten of weglatingen in verkoopliteratuur, prijsopgaven, prijslijst, acceptatie van aanbiedingen, facturen of andere documenten of informatie uitgegeven door de Leverancier kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de kant van de Leverancier. de leverancier.

 

4. De artikelen

4.1 Geen enkele door de klant ingediende bestelling wordt geacht door de leverancier te zijn aanvaard, tenzij en totdat deze schriftelijk is bevestigd door de bevoegde vertegenwoordiger van de leverancier.

4.2 De specificatie voor de Goederen is die vermeld in de verkoopdocumentatie van de Leverancier, tenzij deze uitdrukkelijk wordt gewijzigd in de bestelling van de Klant (indien dergelijke wijzigingen door de Leverancier worden aanvaard). De goederen worden alleen geleverd in de minimumeenheden daarvan vermeld in de prijslijst van de leverancier of in veelvouden van die eenheden. Orders ontvangen voor andere hoeveelheden dan deze worden dienovereenkomstig aangepast.

4.3Illustraties, foto's of beschrijvingen in catalogi, brochures, prijslijsten of andere door de leverancier uitgegeven documenten zijn slechts als richtlijn bedoeld en binden de leverancier niet.

4.4. De leverancier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificaties van de goederen die vereist zijn om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke of reglementaire vereisten of, wanneer de goederen aan de klant moeten worden geleverd, die hun kwaliteit of prestaties niet wezenlijk beïnvloeden.

4.5 Geen enkele bestelling die door de Leverancier is aanvaard, kan door de Klant worden geannuleerd, behalve met de schriftelijke overeenkomst van de Leverancier op de voorwaarden dat de Klant de Leverancier volledig zal vrijwaren tegen alle verliezen (inclusief winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schade, kosten en uitgaven die de Leverancier heeft gemaakt als gevolg van een dergelijke annulering.

 

5. De Services

5.1 Met ingang van de Ingangsdatum zal de Leverancier, in ruil voor de prijs die wordt betaald in overeenstemming met clausules 6 en 7, de Services leveren die uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld.

5.2 De Leverancier zal redelijke zorg en bekwaamheid gebruiken om de Diensten uit de offerte uit te voeren.

5.3 De Leverancier zal al het redelijke doen om zijn verplichtingen onder het Contract na te komen, maar de tijd is niet essentieel voor de uitvoering van dergelijke verplichtingen.

 

6. Prijs

6.1 De prijs van de Goederen en Diensten is de prijs die wordt vermeld in de offerte van de Leverancier of gepubliceerd op de website van de Leverancier op de datum van acceptatie van de bestelling van de Klant of een andere prijs zoals overeengekomen schriftelijk door de Leverancier en de Klant.

6.2Wanneer de Leverancier een prijs voor de Goederen heeft opgegeven anders dan in overeenstemming met de gepubliceerde prijslijst van de Leverancier, is de opgegeven prijs slechts 60 dagen geldig of minder lang als de Leverancier dit kan opgeven.

6.3. De leverancier behoudt zich het recht voor om door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant op elk moment vóór de levering of levering, de prijs van de goederen en / of diensten te verhogen om rekening te houden met een eventuele stijging van de kosten voor de leverancier. elke factor buiten de controle van de Leverancier (inclusief, zonder beperking, wisselkoersschommelingen, valutaregulatie, verandering van taken, aanzienlijke stijging van de arbeidskosten, materialen of andere productiekosten), elke wijziging in leveringsdata, hoeveelheden of specificaties voor de Goederen en diensten die door de Klant worden gevraagd, of enige vertraging veroorzaakt door instructies van de Klant of nalaten van de Klant om de Leverancier adequate informatie of instructies te geven.

6.4 Behalve indien anders vermeld onder de voorwaarden van een offerte of in een prijslijst van de Leverancier, en tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en de Leverancier, zijn alle prijzen inclusief de kosten van de Leverancier voor verpakking en transport .

6.5 De ??prijs is exclusief enige toepasselijke belasting op de toegevoegde waarde, accijnzen, omzetbelastingen of heffingen van soortgelijke aard die worden opgelegd of in rekening gebracht door een bevoegde belastingautoriteit met betrekking tot de goederen en diensten, die de klant bovendien aansprakelijk zal zijn betalen aan de leverancier.

 

7. Betaling

7.1 Onder voorbehoud van eventuele speciale voorwaarden die schriftelijk tussen de klant en de leverancier zijn overeengekomen, factureert de leverancier de klant voor de prijs van de goederen en diensten op of na de levering van de goederen en / of de levering van de goederen. Diensten (indien van toepassing), tenzij, in het geval van Goederen, de Goederen worden verzameld door de Klant of de Klant ten onrechte niet in ontvangst neemt van de Goederen, in welk geval de Leverancier gerechtigd is om de Klant te factureren voor de prijs op elk moment nadat de Leverancier de Klant heeft meegedeeld dat de Goederen gereed zijn voor verzameling of (in voorkomend geval) de Leverancier de levering van de Goederen heeft aangeboden.

7.2De klant moet de prijs van de goederen betalen (verminderd met enige korting of krediet toegestaan ??door de leverancier, maar zonder enige aftrek, creditering of verrekening) binnen 30 werkdagen na de datum van de factuur van de leverancier of anderszins in overeenstemming met kredietvoorwaarden die schriftelijk tussen de klant en de leverancier zijn overeengekomen met betrekking tot het contract. Betaling dient te geschieden op de vervaldag, niettegenstaande het feit dat de levering of levering niet heeft plaatsgevonden en / of dat het onroerend goed in de Goederen zijn niet doorgegeven aan de Klant. De tijd voor de betaling van de prijs zal de essentie van het Contract zijn. Ontvangstbewijzen worden alleen op verzoek uitgegeven.

7.3 Alle betalingen worden gedaan aan de Leverancier zoals aangegeven op het acceptatieformulier of de factuur van de Leverancier.

7.4 De Leverancier is niet verplicht om bestellingen te accepteren van een klant of koper die de Leverancier geen bevredigende referenties aan de Leverancier heeft bezorgd. Indien de Leverancier op enig moment niet tevreden is met betrekking tot de kredietwaardigheid van de Klant kan deze kennisgeving doen schriftelijk aan de Klant dat geen verdere creditering wordt toegestaan ??aan de Klant in welk geval geen verdere goederen of diensten zullen worden geleverd of verstrekt aan de Klant anders dan tegen contante betaling en niettegenstaande sub-Artikel 7.2 van deze voorwaarden, zijn alle bedragen verschuldigd door de Klant aan de Leverancier is onmiddellijk contant betaalbaar.

8. Levering en prestaties

8.1 De levering van de goederen vindt plaats door de leverancier die de goederen levert aan de in het aanbod vermelde plaats in het Verenigd Koninkrijk of, indien geen plaats van levering is aangegeven, door de klant die de goederen bij de leverancier verzamelt. bedrijfsruimten op enig moment nadat de Leverancier de Klant heeft meegedeeld dat de Goederen klaar zijn voor verzameling ..

8.2 De Leveringsdatum is slechts bij benadering en de levertijd is niet essentieel tenzij deze vooraf schriftelijk door de Leverancier is overeengekomen. De Goederen kunnen door de Leverancier vóór de Leveringsdatum worden geleverd na een redelijke opzegging aan de Klant.

8.3Indien de Klant de Goederen of een deel ervan niet op de Leveringsdatum in ontvangst neemt en / of geen instructies, documenten, licenties, toestemmingen of autorisaties verstrekt die nodig zijn om de Goederen op die datum te leveren heeft de leverancier het recht om na schriftelijke kennisgeving aan de klant de opslag van de goederen op te slaan of te regelen en vervolgens, onverminderd het bepaalde in paragraaf 10.1, het risico dat de goederen overdragen aan de klant, wordt de levering geacht plaats en de klant betaalt aan de leverancier alle kosten en uitgaven, inclusief opslag- en verzekeringskosten die voortvloeien uit een dergelijke fout.

8.4 Met ingang van de Ingangsdatum zal de Leverancier, met inachtneming van de prijs die wordt betaald in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de offerte, de Services leveren die uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld.

 

9. Niet-levering van goederen en services

9.1Indien de Leverancier nalaat de Goederen te leveren of de Diensten of een van hen te leveren op de Leveringsdatum (of Aanvangsdatum, in voorkomend geval) anders dan om redenen buiten de redelijke controle van de Leverancier of de Klant of zijn vervoerder & rsquo; Indien de Leverancier de Goederen levert en / of de Diensten levert op enig moment daarna , is de Leverancier niet aansprakelijk met betrekking tot een dergelijke laattijdige levering.

 

 

10. Risico's en behoud van titel

10.1 Risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat over op de Klant op:

10.1.1 in geval van te leveren goederen bij de leverancier, het tijdstip waarop de leverancier de klant meldt dat de goederen beschikbaar zijn voor afhaling;

10.1.2 in geval van levering van Goederen anders dan op het terrein van de Leverancier, het tijdstip van aflevering of, indien de Klant ten onrechte nalaat de Goederen in ontvangst te nemen, het tijdstip waarop de Leverancier de levering van de Goederen; of

10.1.3 In het geval dat Goederen worden geïnstalleerd door de Leverancier, het tijdstip waarop de Leverancier de Klant meldt dat de installatie voltooid is.

10.2 Ongeacht de levering en het overgaan van risico's in de Goederen, of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, zal de wettelijke en economische eigendom van de Goederen niet worden overgedragen aan de Klant totdat de Leverancier in contanten of geclearde geldbetalingen heeft ontvangen in vol van de prijs van de goederen.

10.3. Onderafdeling 10.2. Niettegenstaande, zal de wettelijke en voordelige titel van de Goederen niet overgaan op de Klant totdat de Leverancier in contanten of geclearde fondsen de volledige betaling van de prijs van de Goederen en alle andere door de Leverancier geleverde goederen heeft ontvangen. en de klant heeft alle gelden terugbetaald die aan de leverancier verschuldigd zijn, ongeacht hoe deze schuldenlast is ontstaan.

10.4Na betaling aan de Leverancier in overeenstemming met deze Voorwaarden en titel in de Goederen is overgedragen aan de Klant, zal de Klant in het bezit zijn van de Goederen als borg voor de Leverancier en de Klant zal de Goederen apart opslaan en in een geschikte omgeving, zorgt ervoor dat deze identificeerbaar zijn als geleverd door de Leverancier en de Goederen verzekeren tegen alle redelijke risico's.

10.5In het geval dat de Klant de Goederen verkoopt of overdraagt ??aan een derde voordat de wettelijke en economische titel op hem is overgegaan onder deze Algemene Voorwaarden, de opbrengst van de subverkoop of overdracht (of aan de Leverancier) wordt namens de Leverancier door de Klant bewaard. De klant dient ervoor te zorgen dat dergelijke gelden afzonderlijk worden gehouden van, en op geen enkele manier worden vermengd met, andere gelden of fondsen, en dat alle gelden die namens de leverancier worden gehouden, als zodanig worden geïdentificeerd.


 

10.6 Als de Goederen in een andere vorm worden vervaardigd of worden gebruikt bij het vervaardigen van andere goederen, verkrijgt de Leverancier de juridische en economische eigendom van de resulterende goederen, of een deel van de eigendom dat gelijk is aan de bijdrage aan de resulterende goederen. goederen door de Goederen.

10.7 De Leverancier kan, in overeenstemming met de bepalingen van de Companies Act 2006, kosten registreren die door deze Voorwaarden worden gecreëerd.

10.8 De Klant is niet gerechtigd om enige schuld van de Goederen die eigendom van de Leverancier blijven, te verpanden of op enigerlei wijze in rekening te brengen, maar als de Klant dit doet alle geld dat de Klant aan de Leverancier zal (onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van Leverancier) onverwijld opeisbaar worden.

10.9De leverancier behoudt zich het recht voor om goederen zonder schriftelijke kennisgeving terug te nemen in de goederen waarin de leverancier eigenaar is. De Klant machtigt de Leverancier onherroepelijk om de gebouwen van de Klant tijdens normale kantooruren in te voeren met het doel om de Goederen terug te nemen waarin de Leverancier de titel behoudt en de Goederen inspecteert om te voldoen aan de opslag- en identificatievereisten van subbepaling 10.4. / p>

10.10 Het recht van de Klant op bezit van de Goederen waarin de Leverancier zijn juridische en voordelige titel behoudt, vervalt als:

10.10.1 de Klant verbindt zich ertoe of staat toe dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden wezenlijk schendt;

10.10.2 De Klant komt een vrijwillige overeenkomst overeen overeenkomstig Deel I of VIII van de Insolvency Act 1986, de Insolvent Partnerships Order 1994 (zoals gewijzigd), of een ander stelsel of regeling wordt getroffen met zijn schuldeisers;

10.10.3 de Klant is het voorwerp van een faillissementsbevel of maakt gebruik van een andere wettelijke bepaling voor de aflossing van insolvente debiteuren;

10.10.4 de Klant een vergadering van zijn crediteuren bijeenroept, vrijwillige of verplichte liquidatie aangaat, een curator, beheerder, beheerder of administrateur heeft die met betrekking tot zijn bezittingen of onderneming of een deel daarvan wordt benoemd, alle documenten worden gedeponeerd bij de rechter voor de benoeming van een beheerder met betrekking tot de Klant, bericht van voornemen om een ??beheerder te benoemen wordt gegeven door de Klant of een van zijn directeuren of door een in aanmerking komende vlottende houder (zoals gedefinieerd in paragraaf 14 van ScheduleB1 van de Insolventiewet 1986), wordt een besluit genomen of een verzoekschrift voorgelegd aan een rechtbank voor de liquidatie van de Klant of voor het verlenen van een administratief bevel met betrekking tot de Klant, of wordt een procedure gestart met betrekking tot de insolventie of mogelijke insolventie van de Klant.

 

11. Opdracht

11.1 De Leverancier mag het Contract of een deel ervan overdragen aan een persoon, bedrijf of bedrijf zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.

11.2 De Klant is niet gerechtigd het Contract of enig deel daarvan toe te wijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

 

12. Defecte artikelen

12.1 Indien een van de Goederen bij aflevering gebrekkig is en de Klant wettig de aflevering van de gebrekkige Goederen weigert of, indien deze zijn ondertekend bij aflevering als "conditie en inhoud onbekend", de Klant binnen 5 Werkdagen na deze levering schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijk gebrek, zal de Leverancier naar eigen inzicht:

12.1.1geef de defecte goederen binnen zo snel mogelijk na ontvangst van de kennisgeving van de klant; of

12.1.2terugbetaling aan de klant van de prijs voor die goederen (van onderdelen daarvan, indien van toepassing) die defect zijn;

maar de Leverancier heeft geen verdere aansprakelijkheid jegens de Klant met betrekking daartoe en de Klant mag de Goederen niet weigeren als de levering niet wordt geweigerd of een kennisgeving door de Klant wordt gedaan zoals uiteengezet.

12.2 Geen goederen mogen aan de leverancier worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. Alle goederen die de leverancier tevreden is geleverd, zijn geleverd onder voorbehoud van kwaliteitsgebreken of omstandigheden die niet zichtbaar zouden zijn bij de inspectie. gratis worden vervangen of, naar goeddunken van de Leverancier, zal de Leverancier de prijs van dergelijke gebrekkige Goederen terugbetalen of crediteren, maar de Leverancier heeft geen verdere aansprakelijkheid jegens de Klant.

12.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, of elke opzettelijke schade, nalatigheid, onderhevig aan normale omstandigheden, niet-naleving van de instructies van de Leverancier (mondeling of schriftelijk gegeven) ), verkeerd gebruik of wijziging van de Goederen zonder de voorafgaande goedkeuring van de Leverancier, of enige andere handeling of nalatigheid van de Klant, zijn werknemers of agenten of een derde partij.

12.4Goederen, anders dan gebrekkige zaken geretourneerd onder subbepalingen 12.1 of 12.2, geretourneerd door de Klant en aanvaard door de Leverancier, kunnen aan de Klant worden gecrediteerd naar goeddunken van de Leverancier en zonder enige verplichting van de kant van de Klant. Leverancier.

12.5.Onderwerp zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene voorwaarden, en behalve wanneer de Goederen worden verkocht onder een consumentenkoop, zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden geïmpliceerd door statuten of gewoonterecht uitgesloten voor zover toegestaan ??door de wet.

12.6Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat, behalve voor zover de instructies betreffende het gebruik of de verkoop van de goederen zijn opgenomen in de verpakking of het etiket van de goederen, het gebruik of de verkoop van de goederen door de klant in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten en dat de behandeling en verkoop van de Goederen door de Klant wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanwijzingen gegeven door de Leverancier of een bevoegde overheids- of regelgevende instantie en de Klant zal de Leverancier vrijwaren van aansprakelijkheidsschade of schade die de De Leverancier kan lijden als gevolg van het niet naleven door de Klant van deze voorwaarde.

 

13. Standaard klant

13.1 Indien de Klant nalaat enige betaling te doen op de vervaldag, heeft de Leverancier, onverminderd enig ander recht of verhaal dat de Leverancier ter beschikking staat, het recht om:

13.1.1 de bestelling annuleren of verdere leveringen of levering van goederen en diensten aan de klant opschorten;

13.1.2 elke betaling door de Klant aan die van de Goederen en / of Diensten (of de goederen en / of diensten geleverd onder een andere overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier), zoals de Leverancier het goedvindt (niettegenstaande enige beweerde toeëigening

13.1. elke betaling door de Klant aan die van de Goederen en / of Diensten (of de goederen en / of diensten geleverd onder een andere overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier) zoals de Leverancier het gepast acht (niettegenstaande enige beweerde toeëigening door de klant); en

13.1.3beloning van de klant (zowel voor als na een uitspraak) over het onbetaalde bedrag, van 5% per jaar boven de basisprijs van Barclays Bank van tijd tot tijd, totdat de volledige betaling is gedaan (een onderdeel van een maand die wordt behandeld als een volledige maand voor het berekenen van de rente).

13.2Deze voorwaarde is van toepassing als:

13.2.1 de Klant nalaat zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen of na te leven of anderszins in strijd is met de Overeenkomst;

13.2.2 de klant onderhevig is aan een administratief bevel of een vrijwillige regeling aangaat krachtens deel I of VIII van de insolventiewet 1986 of de insolvent partnerschapsorder 1994 (zoals gewijzigd) of (als persoon of bedrijf) failliet wordt verklaard of (zijnde een bedrijf) in liquidatie gaat;

13.2.3een lasthebber neemt bezit, of een ontvanger wordt benoemd, van een van de eigendommen of activa van de Klant; of

13.2.4de Klant stopt, of dreigt te stoppen, om zaken te doen; of

13.2.5 de Leverancier redelijkerwijs begrijpt dat een van de hierboven genoemde gebeurtenissen op het punt staat zich voor te doen in relatie tot de Klant en de Klant hiervan op de hoogte brengt.

13.3 Indien artikel 13.2 van toepassing is, heeft de Leverancier, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Leverancier beschikt, het recht om het Contract te annuleren of verdere leveringen onder het Contract op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant, en indien de Goederen zijn geleverd maar niet betaald, wordt de prijs onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande enige voorgaande overeenkomst of andersluidende afspraak.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1 De Leverancier is niet aansprakelijk voor winstderving als gevolg van enige vertegenwoordiging, impliciete garantie, voorwaarde of andere termijn, of enige plicht in gewoonterecht of onder uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract (of deze Algemene Voorwaarden). of enige indirecte, speciale of vervolgschade, schade, kosten, onkosten of andere claims (veroorzaakt door de personeelsleden of agenten van de Leverancier of anderszins) die voortvloeien uit of in verband staan ??met de levering van de Goederen en Diensten.

14.2 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht (met uitzondering van de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979) zijn, voor zover toegestaan ??door de wet, uitgesloten van het contract.

14.3 De Klant zal de Leverancier vrijwaren tegen alle schade, kosten, claims en kosten die worden geleden door het verlies van of schade aan apparatuur (inclusief die van derden) veroorzaakt door de Klant, zijn agenten of werknemers.

14.4Wanneer de klant uit twee of meer personen bestaat, betekent een dergelijke uitdrukking in zijn geheel en omvat deze twee of meer personen en een of meer van hen. Alle verplichtingen van die klant zijn gezamenlijke verplichtingen van deze personen .

14.5De Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Klant of wordt geacht in overtreding te zijn van deze algemene voorwaarden vanwege een vertraging in het uitvoeren of niet-nakomen van de verplichtingen van de Leverancier indien de vertraging of falen was te wijten aan een oorzaak buiten de redelijke controle van de Leverancier.

14.6 Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden sluit of beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier:

14.6.1 voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Leverancier;

14.6.2 voor elke aangelegenheid die het onwettig zou zijn voor de Leverancier om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten; of

14.6.3voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

14.7Onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze clausule 14:

14.7.1 De totale aansprakelijkheid van de Leverancier in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van de wettelijke plicht), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, die ontstaat in verband met de uitvoering of beoogde uitvoering van het Contract, is beperkt tot de Contractprijs ; en

14.7.2De Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enig puur economisch verlies, verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill of anderszins, in beide gevallen, direct, indirect of indirect, of enige claims voor gevolgcompensatie wat dan ook (door welke oorzaak ook ontstaan) die voortvloeien uit of in verband staan ??met het Contract.

 

15. Vertrouwelijkheid

15.1 Elke Partij verbindt zich ertoe om, behalve zoals bepaald in subartikel 15.2 of zoals schriftelijk goedgekeurd door de andere Partij, te allen tijde gedurende de looptijd van het Contract en gedurende 3 jaar na beëindiging:

15.1. Vertrouw alle vertrouwelijke informatie vertrouwelijk;

15.1.2 geen Vertrouwelijke informatie vrijgeven aan een andere persoon;

15.1.3 geen Vertrouwelijke informatie gebruiken voor enig ander doel dan is beoogd door en onderworpen aan deze Algemene voorwaarden en het Contract;

15.1.4 geen kopieën te maken van, op enige manier te registreren of deel uit te delen van Vertrouwelijke informatie; en

15.1.5 Zorgen ervoor dat geen van haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of adviseurs enige handeling verricht die, indien gedaan door die partij, een overtreding zou zijn van de bepalingen van de subartikelen 15.1.1 tot en met 15.1.4 hierboven.

15.2 Beide partijen mogen:

15.2.1 Vertrouwelijke informatie ontmaskeren naar:

15.2.1.1 elke onderaannemer of leverancier van die partij;

15.2.1.2 elke overheids- of andere autoriteit of regelgevende instantie; of

15.2.1.3 elke werknemer of functionaris van die Partij of van een van de bovengenoemde personen, partijen of instanties;

in die mate alleen als noodzakelijk is voor de doeleinden die worden beoogd door deze Algemene Voorwaarden en het Contract, of zoals vereist door de wet, en in elk geval op voorwaarde dat die Partij eerst de persoon, de partij of het lichaam in kwestie informeert dat de Vertrouwelijke Informatie is vertrouwelijk en (behalve wanneer de openbaarmaking gebeurt van een dergelijke instantie zoals vermeld in sub 15.2.1.2 hierboven of een werknemer of functionaris van een dergelijke instantie) het verkrijgen en indienen bij de andere partij van een schriftelijke verbintenis van de persoon in kwestie , zo goed als praktisch mogelijk in de voorwaarden van dit Artikel 15, om de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de openbaarmaking wordt gedaan; en

15.2.2 Vertrouwelijke informatie voor welk doel dan ook gebruiken of openbaar maken aan enige andere persoon, in de mate dat het pas op de datum van het contract is of op enig moment na die datum openbaar wordt, buiten de schuld van die Partij, op voorwaarde dat die Partij hierbij geen enkel deel van die Vertrouwelijke Informatie openbaar maakt dat niet algemeen bekend is.

15.3 De bepalingen van dit Artikel 15 blijven van kracht in overeenstemming met hun voorwaarden, niettegenstaande de beëindiging van het Contract om welke reden dan ook.

 

16. Communicatie

16.1 Alle kennisgevingen onder deze Algemene Voorwaarden en onder het Contract dienen schriftelijk te geschieden en worden geacht naar behoren te zijn gegeven, ondertekend door of namens een behoorlijk bevoegde functionaris van de Partij die de kennisgeving heeft gedaan.

16.2Notities worden geacht naar behoren te zijn gegeven:

16.2.1wanneer geleverd, indien afgeleverd door koerier of andere koerier (inclusief aangetekende post) tijdens de normale kantooruren van de ontvanger; of

16.2.2wanneer verzonden, indien verzonden per fax of e-mail en een succesvol verzendrapport of ontvangstbewijs is gegenereerd; of

16.2.3 op de vijfde werkdag na verzending, indien gemaild door nationale gewone post, vooraf gefrankeerd; of

16.2.4 op de tiende werkdag na verzending, indien per post verzonden, vooraf gefrankeerd.

16.3 Alle kennisgevingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn gericht aan het meest recente adres, e-mailadres of faxnummer dat aan de andere partij is meegedeeld.

17. Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk voor het niet of te laat uitvoeren van hun verplichtingen indien een dergelijk verzuim of vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke macht van die partij ligt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stroomuitval, internet Service Provider falen, industriële actie, burgerlijke onrust, vuur, overstroming, stormen, aardbevingen, terroristische daden, oorlogshandelingen, overheidsmaatregelen of enige andere gebeurtenis buiten de macht van de betreffende Partij.

 

18. Waiver

De partijen komen overeen dat het niet nalaten door een van de partijen om de uitvoering van enige bepaling in deze voorwaarden of op grond van het contract af te dwingen, een verklaring vormt van afstand van het recht om deze bepaling of enige andere bepaling naderhand te handhaven. geacht een verklaring van afstand te zijn van een voorgaande of volgende breuk en houdt geen voortdurende ontheffing in.

19. Severance

De partijen komen overeen dat, in het geval dat een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of het contract onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden bevonden, dat / die bepalingen worden geacht te zijn gescheiden van de rest van deze Algemene voorwaarden (en, bij uitbreiding, het contract). De rest van deze en het contract zijn geldig en afdwingbaar.

 

20. Rechten van derden

Een persoon die geen partij is bij het contract heeft geen rechten krachtens het contract op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

 

21. Wet en jurisdictie

21.1Deze Algemene voorwaarden en het Contract (inclusief niet-contractuele aangelegenheden en verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

21.2Elk geschil, controverse, procedure of vordering tussen de partijen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of het contract (met inbegrip van niet-contractuele aangelegenheden en verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden) valt onder de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland. en Wales.